Οι υπηρεσιεσ τηs BuildAgent

 • Οικοδομικές άδειες
  #


  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

  Στην παρούσα ενότητα συνοψίζεται η διαδικασία έκδοσης μιάς οικοδομικής άδειας. Ειδικότερα, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: Α) Για να ξεκινήσει η μελέτη ενός οικοδομικού έργου ο Μηχανικός πρέπει να λάβει από των ιδιοκτήτη τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και οτιδήποτε έγγραφα και εγκρίσεις έχει αυτός στα χέρια του για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αναλυτικότερα, απαιτούνται τα ακόλουθα:
  Α.1 Στοιχεία ιδιοκτήτη:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση (Πόλη , οδός, αριθμός, τκ)
  • Διεύθυνση έργου (Πόλη , οδός, αριθμός, τκ)
  • ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ
  • Αριθμός Ταυτότητας ΑΤ έκδοσης , ημερομηνία έκδοσης
  • Όνομα μητρός ,πατρός, συζύγου
  Α.2 Τίτλοι ιδιοκτησίας: Το Συμβόλαιο συνοδευόμενο οπό την αντίστοιχη μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο η εγγραφής στο κτηματολόγιο, όπου αυτό υπάρχει.
  Α.3 Τοπογραφικό που συνοδεύει το συμβόλαιο: Αυτό είναι απαραίτητο, αφού το τοπογραφικό που θα σχεδιαστεί για την μελέτη πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνο με το τοπογραφικό του συμβολαίου. Αν από νέα καταμέτρηση, βρεθεί διαφορικό εμβαδόν και περίγραμμα οικοπέδου από αυτό που υπάρχει στο τοπογραφικό του συμβολαίου, τότε απαιτείται τροποποίηση συμβολαίου. Σε κάποιες περιπτώσεις όταν οι αλλαγές δεν είναι αισθητές, μπορεί και να μην γίνει τροποποίηση κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την πολεοδομία.

  Α.4 Οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο για το ακίνητο: Όπως για παράδειγμα η τυχόν προηγούμενη άδεια με τα σχέδια της, ρυμοτομικά σχέδια, εγκρίσεις υπηρεσιών κλπ. Α.5 Βεβαίωση Δασαρχείου: Εφόσον το οικόπεδο είναι εκτός σχεδίου απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Δασαρχείο, ότι το υπόψη οικόπεδο δεν βρίσκεται σε δασική έκταση.
  Β) Ο ιδιοκτήτης πρέπει να υπογράψει δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης, καθώς και την αίτηση της άδειας
  Γ) Το επόμενο βήμα για να ξεκινήσουμε μια μελέτη είναι να γίνει ένα ακριβές τοπογραφικό διάγραμμα με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε παρακάτω κεφάλαιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποτυπωθούν σωστά οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές καθώς και τα υψόμετρα του οικοπέδου.
  Δ) Βεβαίωση για το υψόμετρο του πεζοδρομίου από τον Δήμο ή την Κοινότητα (παρ.3 του Αρθ-10 του Ν-1577/85 ΓΟΚ 85).
  Ε) Ξεκινούμε τον σχεδιασμό του έργου (μελέτη). Ενδεικτικά παραθέτουμε μια σειρά που συνήθως ακολουθούμε κατά την μελέτη ενός οικοδομικού έργου (σημειωτέον ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη σειρά):
  Ε.1 Προμελέτη: Προσπαθούμε να τοποθετήσουμε το περίγραμμα του κτιρίου στο οικόπεδο λαμβάνοντας υπόψη μας τον οικοδομικό κανονισμό, τις οικοδομικές γραμμές, και όλους τους δυνατούς περιορισμούς που τυχόν υπάρχουν στο ακίνητο. Μετά το περίγραμμα του κτιρίου δημιουργούμε τα προσχέδια των κατόψεων ακολουθώντας τους περιορισμούς δόμησης , ιδεατού στερεού, ύψους κλπ έχοντας πάντα στο μυαλό μας το διάγραμμα κάλυψης.
  Ε.2 Αρχιτεκτονικά σχέδια: Όταν καταλήξουμε στην σωστότερη αρχιτεκτονική λύση προχωρούμε στην δημιουργία των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές, διάγραμμα κάλυψης) . Ακολουθώντας τα πρότυπα που αναλύονται σε παρακάτω κεφάλαιο (Προδιαγραφές μελετών).
  Για το διάγραμμα κάλυψης σε αυτό το σημείο πέρα από αυτά που αναφέρονται στις προδιαγραφές παρουσιάζουμε ένα τυπικό δείγμα διαγράμματος κάλυψης για ένα απλό διώροφο κτίσμα

  Ε.3 Τεχνική έκθεση:
  Ε.4 Στατική μελέτη
  Ε.5 Μηχανολογικές μελέτες: Θα πρέπει να υποβληθούν αυτές οι Η/Μ μελέτες οι οποίες απαιτούνται, σύμφωνα
  Στ) Για την κατάθεση του φακέλου στην πολεοδομία πρέπει ανάλογα την περίπτωση να προσκομίσουμε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

  1.Αίτηση του ιδιοκτήτη. Θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, την θέση του έργου, τον τίτλο του έργου (υπόδειγμα στο cd)
  2. Δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση μελέτης και επίβλεψης των εργασιών(ΦΕΚ-394/Δ/83, ΠΔ-3/8-9-83 Αρθ-3 παρ.8).
  3. Δήλωση ανάληψης της μελέτης και επίβλεψης του έργου από τον μηχανικό(ΦΕΚ-394/Δ/83).
  4. Προϋπολογισμός του έργου και υπολογισμός αμοιβής των μελετών (ΠΔ-515/89 και η Αποφ-81304/6083/89).
  5. Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΕ (ΒΔ-188/66 ΦΕΚ-45/Α/66 και ΠΔ-696/74 Αρθ-104 παρ.2).
  6. Τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού 7. Βεβαίωση για το υψόμετρο του πεζοδρομίου από τον Δήμο ή την Κοινότητα(παρ.3 του Αρθ- 10 του ΓΟΚ/85).
  8. Τεχνική έκθεση για τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής (Εγκ-98/89). Αν αυτή έχει καθορισθεί
  9. Οικοδομικές άδειες υπαρχόντων κτισμάτων στο οικόπεδο. Για αναθεώρηση υπάρχουσας άδειας απαιτούνται όλα τα σχέδια της παλιάς αδείας θεωρημένα από την πολεοδομία για το ακριβές αντίγραφο
  10. Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής όταν το οικόπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.
  11. Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής όταν το οικόπεδο είναι άρτιο κατά παρέκκλιση (Εγκ-123/83).
  12. Δυο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων
  13.Έγκριση του ΕΟΤ για τουριστικές εγκαταστάσεις. Αυτή μπορεί να κατατεθεί και μετά την κατάθεση τις αίτησης αδείας είναι πάντως απαραίτητη για να προχωρήσει η μελέτη στην επιτροπή αρχιτεκτονικού έλεγχου (ΕΠΑΕ)
  14. Για να είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου είναι απαραίτητη η εγγραφή του μηχανικού στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο (Εγκ-66/87).
  15. Για την εγγραφή μηχανικών στα μητρώα των Πολεοδομικών Υπηρεσιών ισχύει η Εγκ-Α17131/21-1-66 όπως συμπληρώθηκε με την Εγκ-Α38/3-2-68(Εγκ-24270/68 του ΥΔΕ).


  Ζ) Συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Αρθρο 1 παρ. 2ββ Ν-1221/81.
  Η) Όταν πάρουμε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις προχωρούμε στην διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, περνώντας από στατικό, μηχανολογικό και φορολογικό έλεγχο.
  Θ) Ειδικότερα για τον φορολογικό έλεγχο, είναι απαραίτητο να προσκομίσουμε τα παρακάτω έντυπα και αποδείξεις πληρωμών:
  - Τεύχος αμοιβών μηχανικών: Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αμοιβές ανά εργασία, ο τρόπος υπολογισμού τους, τα φορολογικά της άδειας , το πολύχρωμο, τα έντυπα του ΙΚΑ κλπ
  - Πληρωμές αμοιβών ανά μηχανικό στον ειδικό λογαριασμό κάθε μηχανικού (Με το ειδικό έντυπο αμοιβών που δίνει η Εθνική τράπεζα)
  - Πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ ανά μηχανικό (Με το ειδικό έντυπο πληρωμών ΤΣΜΕΔΕ που δίνει η Εθνική τράπεζα) - Πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ επί προϋπολογισμού του έργου (Με το ειδικό έντυπο πληρωμών ΤΣΜΕΔΕ που δίνει η Εθνική τράπεζα)
  - Πληρωμή ΦΕΜ ανά μηχανικό (Στην εφορία του μηχανικού)
  - Κατάθεση φορολογικών αδείας (ΚΗ ψήφισμα, υπέρ δήμου, κλπ) στην εφορεία του έργου
  - Έναρξη εργασιών και Πληρωμή προκαταβολής στο ΙΚΑ του έργου
  - Τέσσερα αντίγραφα αδειόχαρτου με συμπληρωμένα τα στοιχεία
  Σημειώνεται, ότι για την οικοδομική άδεια δεν είναι απαραίτητο να πληρωθούν οι αμοιβές επίβλεψης. Αυτές θα πρέπει βέβαια να πληρωθούν στο τέλος του έργου ώστε να μπορέσει γίνει από την πολεοδομία η θεώρηση της οικοδομικής άδειας για την σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα ΔΕΗ και ύδρευσης.
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
  #
  Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
  Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

  Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.

  Τα περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως: μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης, παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες), ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους, μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση.

  Σημαντική παράμετρος, επίσης, που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου είναι η συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων σε θέματα ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α.

 • Ανακαινίσεις χώρων - ακινήτων
  #
  Ποιοτικές ανακαινίσεις κατοικιών-οικιών & ανακαινίσεις καταστημάτων-επαγγελματικών χώρων. Ανακαινίσεις σπιτιού ή ανακαίνιση καταστήματος. Προσιτή πολυτέλεια στο δικό σας περιβάλλον. Αναλαμβάνουμε την ολική ανακαίνιση κατοικίας & καταστήματος ή την μερική ανακαίνιση τους.

  Δώστε νέα πνοή στην ζωή σας, ανακαινίζοντας τον χώρο σας, με την καλύτερη ποιότητα και την καλύτερη τιμή.


 • Τοπογραφικά διαγράμματα
  #
  Η BuildAgent αναλαμβάνεσαι τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, δηλαδή σχεδίων που απεικονίζουν σε κατάλληλη κλίμακα τη φυσική γήινη επιφάνεια, τις κατασκευές επί αυτής.

  Που απαιτούνται Τοπογραφικά Διαγράμματα
  • Έκδοση Αδειών Δόμησης
  • Σύνταξη Συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων
  • Δασαρχείο (πράξη χαρακτηρισμού)
  • Κτηματολόγιο (ένταξη, ενστάσεις)
  • Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας
  • Έλεγχος ορίων και εντοπισμός γεωτεμαχίων
  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
  • Κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων
  • Αποτύπωση – οριοθέτηση ακινήτων
  • Εκτίμηση αξίας ακινήτων
  • Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών – αιολικών σταθμών

 • Περιφράξεις οικοπέδων/αγροτεμαχίων
  #
  Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών για περιφράξεις οικοπέδων/αγροτεμαχίων προσφέροντας τις καλύτερες τιμές της αγοράς. • Εκτιμήσεις ακινήτων
  #
  Σε όλες τις εκτιμήσεις ακινήτων, η BuildAgent πρωτίστως διασφαλίζει και επιδιώκει μία ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την εξαγωγή ενός σωστού αποτελέσματος.

  Ταυτόχρονα δίνει μεγάλη βαρύτητα στα προσκομισθέντα ή απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία διασφαλίζουν την αξιοπιστία των εκτιμήσεων (σε συνδυασμό με την δεδομένη ικανότητα των εκτιμητών να διασταυρώνουν την ταύτισή του περιεχομένου τους με το ακίνητο).

 • Αναπαλαίωση και αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων
  #
  -Αναπαλαιώσεις διατηρητέων κτιρίων με παραδοσιακές- σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη των μορφολογικών τους στοιχείων

  -Αναστήλωση-επισκευή μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας
  -Υπό τον όρο αναπαλαίωση εννοούμε την αποκατάσταση κτιρίων στην αρχική τους μορφή με επισκευή-συντήρηση των τμημάτων αυτών.
  -Τέτοια κτίρια, όπως είναι τα διατηρητέα και τα κτίρια σε οικισμούς χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς, παρουσιάζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα ως προς την στατική τους επάρκεια αλλά και την χρήση υλικών που δεν συνηθίζονται σήμερα
  -Οι εργασίες αναπαλαίωσης έχουν κοινά σημεία με αυτές της ανακαίνισης απαιτούν όμως χρησιμοποίηση περισσότερο ειδικευμένου προσωπικού τόσο τεχνιτών όσο και ελεγκτών.


 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  #
  -1. Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

  Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

  α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση – δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή -οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

  β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
  Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα – πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.
  Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης,με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησής – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
  Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. εφόσον: α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή,Υπουργεία κ.τ.λ.). β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων). γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

  2. Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο Δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

  α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
  Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από το Δήμο). Επίσης υποβάλλεται, δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
  γ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ.τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.).
  δ) Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ).
  ε) Στην περίπτωση χορήγησης άδειας για καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα …δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
  στ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο με την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας, ανάλογα με το είδος του καταστήματος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989.
  ζ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/17?12?2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007).
  Αν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης υποβάλλονται επί πλέον τα εξής δικαιολογητικά:

  α) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
  β) Για κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στο Νομό Αττικής πλην νησιωτικών περιοχών του Νομού αυτού, στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/ 2001 χώρο στάθμευσης.
  γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ593/Β΄/6-10-1981).
  δ) Για κέντρα διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων σχέδιο εις τριπλούν, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα εμφαίνεται η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, ο αερισμός – εξαερισμός και η ηχομόνωση του χώρου.

  Για ορισμένες κατηγορίες αδειών απαιτούνται τα ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά:

  α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή σχετική βεβαίωση, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται (π.χ. κουρέα,κομμωτή κ.λπ.), του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτωση που η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
  β) Για τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων (άρθρο 24 του ΒΔ 465/1970), απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 32 παρ. 1 Β.Δ. 465/1970 και άρθρο 21 παρ. 2 του ΠΔ 118/2006).
  Ο οικείος Δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω, εκτός από ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες ρητά προβλέπεται η υποβολή τους από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Δήμοι υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο των κατατεθειμένων υπευθύνων δηλώσεων προς αντικατάσταση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3230/ 2004.
  Μετά τη συμπλήρωση του, ο φάκελος διαβιβάζεται, εντός πέντε (5) ημερών, στις συναρμόδιες υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση βεβαίωσης πυρασφάλειας, πρωτοβάθμιο συμβούλιο θεάτρων – κινηματογράφων και λοιπών αιθουσών για γνωμοδότηση). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του, να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δέκα
  (10) ημέρες, αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία με την επιστροφή του φακέλου στον οικείο Δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.
  3. Διαδικασία και δικαιολογητικά για αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Kαταστήματος YγειονομικούEνδιαφέροντος
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. αντικαθίσταται με νέα χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) Μεταβίβασης, καθ' οιονδήποτε τρόπο, της επιχείρησης σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
  β) Μίσθωσης ή υπομίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.
  γ) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης.
  δ) Αλλαγής επωνυμίας.
  Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται στον οικείο Δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

  α) Αίτηση-δήλωση
  β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. Εάν πρόκειται για εταιρεία,
  το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από το Δήμο). Εάν πρόκειται για εταιρεία, δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνομα της εταιρείας (η δήλωση αυτή υποβάλλεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή μίσθωσης ή υπομίσθωσης).
  γ) Έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση ή η μίσθωση ή εκμίσθωση του καταστήματος ή η μεταβολή στην αρχικά χορηγηθείσα άδεια (μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από εφορία, τροποποίηση καταστατικού, δήλωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου κ.λπ.).
  Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας λόγω μεταβίβασης εξαιτίας κληρονομικής διαδοχής
  απαιτείται:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας».
  • Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.
  δ) Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17?12?2007 (ΦΕΚ 2438 Β) παράβολο για τις περιπτώσεις αντικατάστασης.
  ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Η προαναφερόμενη δήλωση κατατίθεται μόνον όταν η αίτηση αφορά σε καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά και για τις περιπτώσεις μεταβίβασης, μίσθωσης, υπoμίσθωσης και υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, από όλα τα μέλη προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., από όλους τους διαχειριστές Ε.Π.Ε.αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου, του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης, εισόδου νέου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε.
  στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι: «Ως νέος κύριος του καταστήματος…… (είδος καταστήματος)……., στην οδό…….., δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην ……… (αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)». Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή μίσθωσης ή υπομίσθωσης.
  ζ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο, του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή του προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτωση που η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
  Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν αναπτύσσεται εντός αυτούδιαφορετική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 της 10551/2007 (Β 246) κοινής υπουργικής απόφασης υποβάλλονται στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

  α) Αίτηση – δήλωση του ενδιαφερομένου
  β) Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β) παράβολο για τις περιπτώσεις αντικατάστασης.
  γ) Τα ιδιαίτερα δικαιολογητικά που προβλέπονται ειδικά για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας (όπως για τη λειτουργία παιδότοπου κ.λπ.).
  δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος του ενδιαφερομένου (όπου απαιτείται). Στην περίπτωση που η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
  ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι: «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθεοποιαδήποτε κτηριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση…………..»
  Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο. Ανκαταργείται μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του Κ.Υ.Ε. δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας. Το Κ.Υ.Ε. οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας για όλες τις δραστηριότητες που υφίστανται.
  Για τα Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν εντός δημόσιων κτηρίων για τα οποία απαγορεύεται, από τις κείμενες διατάξεις, η ολική ή μερική υπομίσθωση και η εκχώρηση δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων σε τρίτους από το μισθωτή, επιτρέπεται η αντικατάσταση της άδειαςίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. στο όνομα του νέουμισθωτή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Για την αντικατάσταση της άδειας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά ως άνω.
  4. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων – Αντικατάσταση άδειας
  Για την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα επισυνάπτεται και δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό, για την σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων και εφόσον γίνεται χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος θα συνοδεύεται με κάτοψη με τη θέση και την κατεύθυνση των ηχείων. Η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο. Ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη.

  Για την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
  γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης.
  δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.
  Η άδεια μουσικών οργάνων κοινοποιείται από το δήμο που την εξέδωσε στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
  Για την έκδοση της άδειας μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας.
  Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο αντικαθίσταται και η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων.
  Οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ορίζονται από την νέα υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 υγειονομική διάταξη (βλ. Νομοθεσία). Με την νέα υγειονομική διάταξη καταργείται η απαρχαιωμένη Α1β/8577/83 και εναρμονίζεται πλέον η νομοθεσία με τον κανονισμό (Ε.Κ.) 852/04.
  Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ορίζονται πλέον ως εξής :

  1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 2. Αποθήκευση & Διανομείς
  3. Μεταφορείς
  4.Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
  5. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
  5.1 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού
  5.2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος
  5.3 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
  6. Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
  6.1 Επιχειρήσεις αναψυχής
  6.2 Κέντρο διασκεδάσεως
  6.3 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
  7. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
  8.Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους:
  9 Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία
  Η αντιστοίχηση με τους ορισμούς της παλαιάς υγειονομικής διάταξης Αιβ/8577/83 καθορίζονται στο Παράρτημα 2 της νέα Υ.Δ.
  Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα και ποτά λιανικώς ή και χονδρικώς, όπως είναι τα ψιλικά, παντοπωλεία, μικτά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων, τα οποία ονομάζονται πλέον επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης μπορούν να διαθέτουν όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής χρίς περιορισμούς όσο αναφορά τα προσφερόμενα είδη.

  Καταργούνται πλέον τα ελάχιστα απαιτούμενα τετραγωνικά των προβλεπόμενων διαμερισμάτων και επί των κατόψεων αποτυπώνεται από τον Μηχανικό το διάγραμμα ροής.